Jste zde

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny ZŠ a MŠ Frymburk

 

Práva žáků a zákonných zástupců: podle platného školního řádu ZŠ a MŠ Frymburk

Povinnosti žáků a zákonných zástupců: podle platného školního řádu ZŠ a MŠ Frymburk

 

Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků.

Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činností a přípravu na vyučování.

 

Přihlašování, odhlašování žáka

Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vychovatelka.

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněné přihlášky.

Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí zákonný zástupce písemnou formou vychovatelce ŠD.

O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitelka školy na základě návrhu vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitelka školy zákonným zástupcům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

Roční poplatek za navštěvování školní družiny činí 300,- Kč a je splatný do konce měsíce září.

 

Provoz školní družiny

 

pondělí – pátek 11:30 - 16:30

Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.

Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.

Školní družina má vlastní kmenové třídy.

K činnosti ŠD je možné využívat tělocvičnu, cvičnou kuchyňku a hřiště atd..

Počet oddělení: 2

Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků při činnostech, nebo pobytu venku.

 

Docházka do ŠD

 

Školní družina je v provozu od 11: 30 hod..

Účast v zaměstnáních ŠD je bez písemné omluvy od zákonných zástupců povinná.

Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut zákonným zástupcem z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je pouze písemná.

Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí zákonní zástupci sami.

Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce nebo osobním vyzvednutím žáka.

Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování, do 13.30 hod. a dále v 15:30 hod. a v 16.30 hod. z důvodu nenarušení plánovaných činností.

Do provozu ŠD jsou žáci1.třídy přihlášení k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelce školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD.

Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy se zákonným zástupcem vyčká s žákem až do příchodu zákonného zástupce.

 

Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.

Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.

Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.

Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned vychovatelce.

Děti mají přísný zákaz používat v družině mobilní telefony.

K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví zákonný zástupce. 

Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád nebo řádně nenavštěvuje školní družinu, může být z docházky do ŠD vyloučen.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.

Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá zákonného zástupce, event. lékařskou pomoc.

Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

 

Pitný režim

Pitný režim mají děti ve školní družině za úplatu zajištěn.

                                                         

                                                           Vypracovala: vychovatelka Gabriela Hartmanová

Ve Frymburku dne 31.8.2017

 

Schválila: Mgr. Milada Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

Obrázek: 

Škola je zapojena do projektů:

    https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/

Návštěvnost stránek

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer